Græsarter

Fløjlsgræs, draphavre, alm. rapgræs, hundegræs, rødsvingel og krybhvene. Der ses også udbredt forekomst af græsbladet fladstjerne og kantet perikon, hovedfrytle, Hieracium nemorivagum (høgeurt art), samt stedvis forekomst af vellugtende gulaks, foruden mælkebøtte, lancetbladet vejbred, alm. syre, hvidkløver, fin kløver og gåsepotentil, samt enkelte maj gøgeurter og skovhullæber.